avatar 0.00 -9.20
avatar 0.00 -8.31
avatar 0.00 -5.86
avatar 0.00 -4.78
avatar 0.00 -4.78
avatar 0.00 -4.78
avatar 0.00 -4.78
avatar 0.00 -4.78
avatar 0.00 -4.78
avatar 0.00 -4.61
avatar 1.32 -4.12
avatar 56.89 -3.77
avatar 0.00 -2.52
avatar 0.00 -2.52
avatar 0.00 -2.52