Пользователь
 
Сила
Рейтинг
avatar 3673.94 1221.04
avatar

duke

Юра

1165.79 394.96
avatar

amazonka

Татьяна

1229.25 389.89
avatar

TAPAC

Тарас

18937.22 6798.49
avatar

AHTOH

Антон

16907.32 6085.42
avatar

VIKLAT

Виктор

7273.00 2526.91
avatar

valentain

clavik rusin

14602.09 4805.48
avatar

ZhanBulbash

ЖАН

67185.14 24415.37
avatar

evigo

Игорь

66822.27 23763.02
avatar 18270.33 6561.36
avatar

AZ7

9287.12 3358.20
avatar

Pri3rak

Виктор

9315.13 3299.79
avatar

Vladimir

Владимир

9460.35 3435.67
avatar

LML

LML

8930.34 1987.36
avatar 56.89 -3.77
avatar 1981.40 729.27
avatar

vitiaz2011

витязь правдолюбов

77.00 26.69
avatar 1283.50 472.84
avatar 0.00 -8.31
avatar 0.00 -2.52