Пользователь
 
Сила
Рейтинг
avatar 3673.94 1221.04
avatar

duke

Юра

1165.79 394.96
avatar

TAPAC

Тарас

18937.22 6798.49
avatar

AHTOH

Антон

16907.32 6085.42
avatar

OlegShro

Oleg Shro

133.13 48.86
avatar

lepilo2

Alena

152.32 57.05
avatar

Allbeck

Александер

15735.23 8033.02
avatar

VIKLAT

Виктор

7273.00 2526.91
avatar

valentain

clavik rusin

14602.09 4805.48
avatar

ZhanBulbash

ЖАН

67185.14 24415.37
avatar

evigo

Игорь

66822.27 23763.02
avatar 18270.33 6561.36
avatar 3014.17 1064.43
avatar

AZ7

9287.12 3358.20
avatar

Pri3rak

Виктор

9315.13 3299.79
avatar

Vladimir

Владимир

9460.35 3435.67
avatar 1283.50 472.84
avatar 0.00 -4.78
avatar 0.00 -4.78
avatar 0.00 -2.52